Make your own free website on Tripod.com

พิมพลักษณ์

ชื่อหนังสือ ประวัติเมืองลังกาสุกะ - เมืองปัตตานีผู้เขียน อนันต์ วัฒนานิกร

เลขหมู่หนังสือ ๙๕๙.๓๙๕๐๑

พิมพ์ครั้งที่ ๑,๐๐๐ เล่ม (สงวนลิขสิทธิ์)

ราคา ๔๐ บาท

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เคล็ดไทย จำกัด ๓๐๓/๗ ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ บางรัก กรุงเทพฯ

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์สยาม ๘๙/๖๙ ศูนย์การค้าตลาดใหม่บางซื่อ ถนนเตชะวนิช ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ โทร ๕๘๗-๐๙๔๓

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นายกิ่ง แช่มสะอาด

ที่มา http://www.geocities.com/bluesing2001/media/langkasuka/t01.htm

ดูหน้าถัดไป