Make your own free website on Tripod.com

คำนำ

ประวัติเมืองลังกาสุกะ - เมืองปัตตานี มีจุดหมายจะให้เป็นหนังสือคู่มือของนักทัศนาจร ที่จะมาเยือนจังหวัดปัตตานี ทราบถึงภูมิหลังของเมือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในแง่มุมต่างๆ โดยสังเขป ตลอดจนถึงที่ตั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญ พร้อมด้วยประวัติความเป็นมา โดยไม่ต้องพึ่งพามัคคุเทศก์

สำหรับเนื้อหาของประวัติเมือง ได้ยึดประวัติเมืองปัตตานีฉบับของนายหวันอาซันเป็นหลัก และใช้ฉบับของนายอิบรอฮิมซุกรี, นิวบอลด์ และของ D.K. Wyatt-A.Teeuw มาประกอบในการตีความขึ้นใหม่ หวังว่าคงจะให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านที่มีเวลาอ่านจำกัด และเป็นข้อมูล แก่ผู้สนใจ ศึกษาค้นคว้าขั้นต่อไป

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ คุณแปลก ศิลปกรรมพิเศษ ที่กรุณามอบข้อมูลที่ท่านเก็บสะสมไว้ นำมาใช้ประกอบการเขียน และ รศ.อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, อ.พิพัฒน์ พงค์ระพีพร แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร, อ.เขต รัตนจารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งสามท่าน ได้ให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มออกมาทันต้อนรับปีแห่งการท่องเที่ยวเมืองไทย.

นายอนันต์ วัฒนานิกร

ดูหน้าถัดไป