Make your own free website on Tripod.com

บันทึกของกรมหลวงชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์

“...เจอบันทึกนี้ให้เอาคำต่อไปนี้ของกูไปประกาศให้คนรู้ว่า 

กู – กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้เป็นโอรสของพระปิยมหาราช ขอประกาศให้พวกมึงรับรู้ไว้ว่า แผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษได้เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตแลกไว้ ไอ้อีมันผู้ใด คิดชั่วร้ายทำลายแผ่นดิน ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฤากระทำการทุจริต ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม จงหยุดการกระทำนั้นเสียโดยเร็ว ก่อนที่ที่กูจะสั่งทหารผลาญสิ้นทั้งโคตรให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกู ตราบใดที่คำว่า ‘อาภากร’ ยังยืนหยัดอยู่ในโลก กูจะรักษาผืนแผ่นดินสยามของกู ลูกหลานทั้งหลาย.... แผ่นดินใดให้เรากำเนิดมา มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น แผ่นดินใดที่ให้ซุกหัวนอน ให้ความ    ร่มเย็นเป็นสุข มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น.”

ระวังให้ดีนะขบวนการทั้งหลาย ประชาชนจะรุมกระทืบมึง

ขอให้ท่านพิจารณาข้อความข้างล่างนี้

"ขออย่าให้ท่านทั้งหลายเป็นพลังเงียบ หรือเฉยต่อเหตุภัยที่เกิดขึ้นต่อบ้านเมือง     ฯลฯ  เราควรร่วมหัวกันร่วมมือร่วม ใจช่วยคุ้มครองประเทศไทย โดยไม่ต้องถือ อาวุธ เป็นพลังที่ถูกต้อง"

- - พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ - -

และ

“ฆ่าคนบริสุทธิ์ 1 คน เท่ากับฆ่าคนทั้งโลก”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 จากมติที่ประชุมคณะมนตรีก่อตั้งสันนิบาตมุสลิมโลก ครั้งที่ 38 ณ เมืองมักกะห์ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของ

กษัตริย์ฟาฮัด ระหว่างวันที่ 18 -20 กันยายน ค.ศ. 2004 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

   ที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นการก่อการร้ายที่เกิดในประเทศอิสลามต่างๆและย้ำว่าการฆ่ามุสลิมด้วยกันนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาและได้รับผลตอบแทนคือความโกรธกริ้วจากอัลเลาะห์ และการฆ่าผู้คนต่างศาสนาที่สมควรได้รับการคุ้มครองก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเหมือนกัน ทั้งนี้ที่ประชุมได้ชี้แจงว่าการก่อการร้ายคือการทำลายบนผืนแผ่นดิน โดยการฆ่า สร้างความหวาดกลัว ทำลายสิ่งก่อสร้างบ้านเรือน ดังนั้นจึงถือว่า การก่อการร้ายเป็นการทำสงครามกับ อัลเลาะห์พร้อมกันนี้ได้ย้ำว่า การก่อการร้ายเกิดขึ้นได้ทั่วทุกมุมโลก เพราะความไม่มีถิ่นที่มา ไม่มีสัญชาติ และ    ศาสนาและที่ประชุมได้เรียกร้องชาวมุสลิมทั้งหลายอย่าเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ก่อความไม่สงบและ       ต้องการที่จะเห็นชาวมุสลิมในประเทศไทยดำรงชีวิตด้วยความสงบสุข ดังนั้น จึงเสนอให้สันนิบาตฯชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นมุสลิมของตน พร้อมมอบความช่วยเหลือแก่สถาบันการเรียนการสอนของอิสลามในประเทศไทยและช่วยเหลือในการจัดวางแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ   มุสลิมในประเทศไทยซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย

หน้าหลัก