Make your own free website on Tripod.com

ทัศนะของมุสลิมท่านหนึ่งต่อพูโล

ผมชอบเลยคัดลอกมาหากท่านพลาดไม่ใด้อ่าน  

ถึง ขบวนการพูโล

ผมได้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณแล้ว ได้อ่านก็เข้าใจถึงหัวอก พูโล ผมคนนึงที่เป็นมุสลิมเหมือนคุณ ครอบครัวผมนับตั้งแต่สมัยทวด ของผมอยู่ที่สงขลามาถึงตอนนี้เราก็อยู่ที่  สงขลา ประวัติศาสตร์ปัตตานี เรารู้ ภาษายาวี ภาษามลายู เราพูดเราอ่านได้ เรานับถือพระอัลเลาะห์ เราเชื่อในพระอัลเลาะห์ เหมือนคุณแต่ พระอัลเลาะห์ไม่ได้สอนให้เราเป็นคนที่เหี้ยมโหด พระอัลเลาะห์สอนให้เราอยู่กันอย่างสันติใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมของเรา ด้วย        สาเหตุนี้เราจึงมีข้อแตกต่างจากพวกท่านอย่างสิ้นเชิง เราก็มีเชื้อพระวงศ์จาก ฏษัตริย์ปัตตานีเหมือนกัน เราคิดว่าเราคงเคยเจอกับท่านมาแล้ว เราสามารถอยู่อย่างสันติกับชาวสยามได้เป็นอย่างดี แต่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะเป็นชาวไทย อย่างภาคภูมิใจ เรา         สามารถดำเนินชีวิตอย่างคนไทย ผืนแผ่นดินที่เราอาศัยนี้ ถ้าจะท้าวความกันจริงๆ         กษัติร์ย์ ปัตตานี รุ่นแรกพระองค์นับถือศาสนาพุทธ ท่านลืมไปแล้วหรือ ท่านไปอ่าน  ประวัติศาสตร์ ปาตานี ดูสิ แต่ก่อนดินแดนแห่งนี้ก็เป็นของ อโยธยามาก่อนมิใช่หรือ เป็นของอาณาจักร ไชยาหรือนครศรีธรรมราชมาก่อน ณ.วันนี้ เราคือชนชาติไทย เราคือคนไทยด้วยกัน อาศัยผืนแผ่นดินไทย อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขดีแล้ว เราไม่เห็นด้วยกับท่านที่ท่าน  ไม่ยอมรับความจริง ท่านจะปลุกระดมไปทำไม ถ้าท่านจะแยกแผ่นดินจริงๆ เราคนนึงและพี่น้องชาวใต้ ขอหลั่งเลือดสู้กับท่านเอง เราชาวมุสลิมแท้จริงต้องได้รับพรจากพระเจ้า       เพื่อมาส่งท่านไปสู่ความดับสูญ ถ้าเราตายไปเราจะได้ไปอยู่กับพระอัลเลาะห์ ส่วนท่านตายไปท่านจะไปสู่ความทุกข์ชั่วนิรันดร ท่านอย่าได้มาปลุกระดมลูกหลานของเราอีกเลย   เราอยากเห็นลูกหลานเรามีคามสุขบนแผ่นดินผืนนี้* กระแสน้ำไหลเชี่ยวกราดบ้าคลั่ง      ฉันใด ผลสุดท้ายมันก็ย่อมพัดพาทำให้เกิดความสูญเสียฉันนั้น

* โดย : มาตารี จะแมะ อุมาห์ วันที่ :2004-11-30 21:43:40